Atlantic Fertilisers offers successful post-harvest fertilisation programmes:
March 7, 2024
Atlantic Fertilisers offers successful post-harvest fertilisation programmes:
March 7, 2024

Uitstekende sojaproewe in die Vrystaat: Ons is baie opgewonde om die eerste van drie jaar se data van ons proewe in die Vrystaat te deel!

Tydens 2023 was daar proewe geplant onder besproeiing buite Bultfontein in die Vrystaat.

Die doel was om die waarde van ons hoendermis gebasseerde produkte se bydrae in die Vrystaat se gronde op sojas te toets.

Daar was hoofsaaklik twee style gevolg. Die een behandeling was om die waarde van ‘n mispraktyk te beproef deur ‘n verpilde miskomponent deel te maak van die bemestingstategie. Atlantic Fertilisers se gekomposteerde verpilde hoendermisproduk was hier geproef.  

’n Verpilde misproduk is reeds gekomposteer,  gedroog tot ongeveer 15% vog en strooi ook baie vinniger uit teenoor losmaat misprodukte.  Die produk maak die vervoer en logistiek op die plaas ook goedkoper.

Die ander benadering het behels dat verskillende Semi-Organiese voorskrifmengsels geproef was met die doel om dit direk te vergelyk met gelyke konvensionele bemesting in die band.  Die behandelings het berus daarop om die waardetoevoeging van ‘n miskomponent te toets gekonsentreerd in die band.

Wat sê die stroper?

  • Semi-Organiese bemesting in die band, teen dieselfde konsentrasie as konvensioneel in die band het ongeveer 340kg/ha beter gevaar in swakker gronde in die proef.
  • Semi-Organies in die band, het gemiddeld oor swak en beter gedeeltes, teen dieselfde konsentrasie as konvensioneel in die band gemiddeld 250kg/ha beter gevaar as konvensioneel. Om die prys van die Semi-Organiese produk te regverdig moes daar slegs vanaf 61.5kg/ha meer ge-oes word om die ekstra koste te vereffen.
  • Die miskomponent, in ‘n verpilde vorm wat breedwerpig bo-oor die konvensionele bemesting uitgestrooi was, het gemiddeld 460kg/ha meer gelewer teenoor waar die praktyk nie gevolg was nie. Om die ekstra produkkoste van die miskomponent te regverdig moes daar eintlik net 174kg/ha meer ge-oes word om die ekstra kostes te absorbeer.
  • Wanneer al die Semi-Organiese mengsels in die band met mekaar vergelyk word, het die Semi-Organiese bemesting in geheel ‘n gemiddelde netto wins per hektaar van ongeveer R5 800.00 meer gelewer as teenoor gewone konvensionele praktyke.

Na afloop van die proewe kon daar ‘n duidelike toename in opbrengs waargeneem word tussen die Semi-Organiese produkte en konvensionele produkte.

Die behandeling met die verpilde miskomponent tesame met konvensionele bemesting het ook beter gevaar.   Die produkte het beslis waarde toegevoeg, asook ‘n beter netto wins per hektaar gelewer.  Al was die produkte se insette per hektaar hoër, het dit ‘n genoegsame opbrengs verhoging gehad sodat die netto wins per hektaar ook verhoog het.

Die produkte het nie net beter opbrengste gelewer nie, maar het ook die grond se mikro-lewe aktiwiteit bevorder, en sodoende die grondvrugbaarheid verbeter.  Ons sien uit na die volgende seisoene se uitslae om so ‘n beter gemiddelde benadering van ons bemestingstyle te bewerkstellig.

Skakel ons vir meer inligting wat die opbrengs, asook netto wins per hektaar weergee van die verskillende benaderings gevolg was.

Kontak gerus vir Pieter Beyers – 082 843 4531 of vir Sarel Saunderson – 082 534 3630 vir meer inligting.

Kyk ook na hierdie video.

Besoek ook gerus on YOUTUBE kanaal vir meer video’s.